የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሞች ፍች (የቃላት ማውጫ)

       ለ        ሐ         መ       


ሠ        ረ                 ሸ         


                ተ        ቸ 


                         አ        


ከ        ኽ        ወ        ዐ        


                        


ጀ                              


ጰ        ጸ                          

Fee Downloads

ስመ ቅድሳት (Sample reading) (pdf)

Download

 •   ሃሌ ሉያ ~ Hallelujah ~ Alleluia  ሃሜአ ~ Meah ሃሩም ~ Harum ሀሩፋዊው ~ Haruphite ሃራ ~ Hara ሃቃጣን ~ Hakkatan ሀደሳ ~ Hadassah ሀደሳ ~ Hadassah  ሃዳድ ~ Hadad ሃጽሌልፎኒ ~ Hazelelponi ሁለት ወንዞች ~    Padan-aram ሁል ~ Hul  

 •   ሂሌል ~ Hallel  ሂዳይ ~ Hiddai ሄማን ~ Heman  ሄማን፣ ኤማን ~ Heman ሄርማን ~ Hermas, Mercurius ሄርዋጌኔስ ~ Hermogenes ሄሮድስ ~ Herod ሄሮድዮና ~ Herodion ሄና ~ Hena ሄኖሕ ~ Enoch  ሄኖኅ ~ Hanoch ሄኖም ~ Hinnom ሄኖስ ~ Enos ሄኖን ~ AEnon   

 •   ሄኖክ ~ Enoch  ሄኖክ፣ ሄኖኅ ~ Henoch ሄጌ ~ Hegai ~ Hege  ህንደኬ ~ Candace ህንድ ~ India ሆሃም ~ Hoham ሆሣዕና ~ Hosanna  ሆሴዕ ~ Hosea ሆራም ~ Horam ሆር፣ ሖር፣ ሑር ~ Hur ሆሻማ ~ Hoshama  ሆሻያ ~ Hoshaiah ሆቲር~ Hothir ሆዲያ ~ Hodijah  ሆዳይዋ ~ Hodaiah ~ Hodaviah ሆድ ~ Hod     r

 •   ለሃይሮኢ ~ Lahairoi ለሕሚ ~ Lahmi ለሕማስ ~ Lahmam ለቁም ~ Lakum  ለቦና ~ Lebonah  ለአዳን ~ Laadan  ለኡማውያን ~ Leummim ለዓዳ ~ Laadah ለኪሶ ~ Lachish ለጡሳውያን ~ Letushim ለፊዶት ~ Lapidoth ሉሒት ~ Luhith ሉቃስ ~ Lucas  ሉክዮስ ~ Luke ~ Lucius  ሉድ ~ Lud ሊሳኒዮስ ~ Lysanias  

 •   ሊቃኦንያ ~ Lycaonia ሊቅሒ ~ Likhi  ሊቢያ ~ Libya  ሊባኖስ ~ Lebanon ሊኖስ ~ Linus ላሃድ ~ Lahad ላህቢም ~ Lehabim ላልተማሩ ~ Barbarian  ላማ ~ Lama  ላሜሕ ~ Lamech  ላሲያ ~ Lasea ላባ ~ Laban ሌሒ ~ Lehi ሌሳ ~ Laish ሌሼም ~ Leshem  ሌካ ~ Lecah  ሌዊ ~ Levi   

 •   ሌዋውያ ~ Levites  ልሄኔሲፎሩ ~ Onesiphorus ልስጥራን ~ Lystra ልቅሶ~ Baca ልባዎት ~ Lebaoth  ልብና ~ Libnah  ልብድዮስ ~ Lebbaeus  ልያ ~ Leah ልዳ ~ Lydda ሎሩሃማ ~ Lo-ruhamah ሎቤኒ ~ Libni ሎዓሚ ~ Lo-ammi ሎዛ ~ Luz  ሎይድ ~ Lois ሎድ ~ Lod ሎዶቅያ ~ Laodicea ሎጥ ~ Lot  

 •   ሐልሑል ~ Halhul ሐመዳቱ ~ Hammedatha ሐሙል ~ Hamul ሐማ ~ Haman  ሐማት ~ Hamath ሐማትሱባ ~ Hamath- zobah ሐሞና ~ Hamonah ሐሞን ~ Hammon ሐሞንጎግ ~ Hamon-gog ሐሱም ~ Hashum ሐሡፋ ~ Hashupha ሐሳድያ ~ Hasadiah ሐሴሶን ታማር ~ Hazezon-\tamar ሐሴቦን ~ Heshbon ሐስረሞትን ~  Hazarmaveth ሐሩስ ~ Haruz ሐራን ~ Haran ሐራዳ ~ Haradah ሐሬፍ ~ Hareph ሐርሃያ ~ Harhaiah ሐርሑር ~ Harhur  ሐርሳ ~ Harsha ሐርቦና ~ Harbonah ሐርኔፍር ~ Harnepher ሐሮድ ~ Harod ሐሸብያ ~ Hashabiah  ሐሹባ ~ Hashubah  ሐሽሞን ~ Heshmon ሐቁፋ ~ Hakupha ሐታት ~ Hathath  

 •   ሐቴርሰታ ~ Tirshatha  ሐኒኤል ~ Haniel  ሐና ~ Anna ~ Annas ~ Hannah  ሐናቶን ~ Hannathon ሐናኒ ~ Hanani  ሐናን ~ Hanan  ሐናንኤል ~ Hananeel  ሐናንያ ~ Ananias ሐናንያ ~ Hananiah  ሓኔስ ~ Hanes ሐኖን ~ Hanun  ሐካልያ ~ Hachaliah ሐውራን ~ Hauran ሐዞ ~ Hazo ሐዲ ~ Addi ሐዲድ ~ Hadid ሐዳሻ ~ Hadashah  ሐዳድሪሞን ~  Hadadrimmon ሐድላይ ~ Hadlai ሐጊ ~ Haggi  ሐጌ ~ Haggai  ሐግሪ ~ Haggeri  ሐግያ ~ Haggiah  ሐጡስ ~ Hattush ሐጢል ~ Hattil ሐጢጣ ~ Hatita ሐጸርሃቲኮን ~ Hazar- hatticon ሐጸርሹዓል ~ Hazar- shual ሐጸርአዳር ~ Hazar-addar ሐጼሮት ~ Hazeroth ሐጽሮ ~ Hezrai  

 •   ሐጾር ~ Hazor ሐፍሴባ ~ Hephzibah ሑራም ~ Huram ሑሻም ~ Hushah ሑቆቅ ~ Hukkok ሑፊም ~ Huppim ሑፋም ~ Hupham ሒልባ ~ Helbah ሔሌፍ ~ Heleph  ሔልቃይ ~ Helkai  ሔልዳይ ~ Heldai ሔማም ~ Homam ሔሬስ ~ Heres ሔሬብ ~ Oreb ሔርማ ~ Hormah ሔቤር ~ Heber  ሔትሎ ~ Hethlon ሔዋን ~ Eve  ሕልቃና ~ Elkanah  ሕልዳ ~ Huldah ሕዝቂ ~ Hezeki  ሕዝቅኤል ~ Ezekiel  ሕዝቅያስ ~ Ezekias ~  Hezekiah ~ Hizkiah ~ Hizkijah  ሖሎን ~ Hilen, Holon ሖሳ ~ Hosah  ሖሪ፣ ሱሬ ~ Hori ሖሬም ~ Horem ሖር ~ Hor ሖሮናይም ~ Horonaim ሖባ ~ Hobah ሖዛ ~ Azzan Hodaviah ሖዴሽ ~ Hodesh  

 •         መሐት ~ Mahath መሃናይም ~ Mahanaim መሐዝዮት ~ Mahazioth መሄጣብኤል ~ Mehetabeel ~ Mehetabeel  መሕላ ~ Mahalah መሕሤያ ~ Maaseiah  መለኬት ~ Hammoleketh  መሉኪ ~ Melicu  መሉክ ~ Malluch  መላልኤል ~ Mahalaleel  መላልኤል ~ Maleleel መላጥያ ~ Melita መልእክተኞች ~ Ambassador  መልከ ጼዴቅ ~ Melchisedec ~ Melchizedek  መልኪኤል ~ Malchiel  መልክያ ~ Malchiah ~ Malchijah ~ Melchiah  መልጥያ ~ Melatiah መሎቲ ~ Mallothi መምሬ ~ Mamre  መሢሕ ~ Messiah ~Messias  መስመና ~ Mishmannah መሥሬቃ ~ Masrekah መስኩ ~Meadow  መስጴጦምያ ~ Mesopotamia መሪሳ ~ Mareshah መሪባ ~Meribah  መራዮት ~ Meraioth መርመሲማ ~ Parmashta መርዓላ ~ Maralah መርዶክዮስ ~ Mordecai መሮዳክ ባልዳን ~ Berodach-baladan, Merodach-baladan መቄዳ ~ Makkedah  መቄዶንያ ~ Macedonia መቅሄሎት ~ Makheloth መቅደሱ ከፍታ ~ Heaven  መብል ~ Mess  መብሳም~ Mibsam መና ~ Manna  መናሐት ~ Manahath  መዓሳል ~ Mashal መዓራ ~ Mearah መዓካ ~ Maachah መዓይ ~ Maai መዓድያ ~ Maadiah መዕሣይ ~ Maasiai  መዕሤያ ~ Maaseiah  መዕዳይ ~ Maadai መክቢና ~ Machbenah መክነድባይ ~ Machnadebai መጊዶ ~ Megiddo መጋቢዎች ~ Sheriffs  መጌብስ ~ Magbish መጌዶል ~ Magdala መጌዶን ~ Migron መግደላዊት ~ Magdalene መግዲኤል ~ Magdiel መግጲዓስ ~ Magpiash መጥሬድ ~ Matred መጽሐፈ መክብብ ~ Ecclesiastes መፍራት ~ Fear  ሙሲ ~ Mushi     

 •     ሙሴ ~ Moses  ሙራ ~ Myra ሚላላይ ~ Milalai ሚልኪ ~ Melchi  ሚልኪሳ ~ Malchi-shua  ሚልካ ~ Milcah ሚልክያስ ~ Malachi  ሚልኮም ~ Malcam ~ Malcham ~ Molech  ሚሎ ~Millo  ሚሳቅ ~ Meshach ሚሳኤል ~ Mishael  ሚስያ ~ Mysia ሚሻም ~ Misham ሚሽአል ~ Mishal  ሚብሐር ~ Mibhar ሚብሳር ~ Mibzar ሚትሪዳጡ ~ Mithredath ሚትቃ ~ Mithcah ሚኒ ~ Minni ሚኒት ~ Minnith ሚንያሚን ~ Miniamin ሚካ ~ Micah  ሚካ ~ Micha ሚካኤል ~ Malchiah~ Michael ሚካያ ~ Michaiah  ሚክምታት ~ Michmethah  ሚክሪ ~ Michri  ሚክያስ ~ Micaiah  ሚዛህ ~ Mizzah ሚያሚን ~ Miamin, Mijamin ሚዲን ~ Middin  ሚግዳልኤል ~ Migdalel ሚግዳልጋድ~ Migdalgad ሚግዶል~ Migdol ሚጢሊን ~ Mitylene ማህለህ ~ Mahlah  ማህለህ ~ Mahlah ማሌሴዓር ~ Marsena ማልካም ~Malcham  ማልኮስ ~ Malchus  ማሎክ ~ Malluch  ማምለጥ ዓለት ~ Sela-hammahlekoth  ማሣ ~ Massa ማሳህ ~ Massah ማሴ ~ Mesha  ማሴሮንም ~ Misrephoth- maim ማስማዕ ~ Mishma  ማሪያም ~ Miriam, Mary  ማራ ~ Mara ማርቆስ ~Marcus, Mark  ማርታ ~ Martha  ማርያም ~Mary, Miriam  ማሮት ~ Maroth  ማሮን ~ Merom ማቱሳላ ~ Mathusala ~ Methuselah  ማቱሣኤል ~ Methusael  ማታትዩ ~ Mattathias ማታን ~ Mattan, Matthan ማታንያ፣ ሙታንያ፣ መታንያ ~ Mattaniah ማቴዎስ ~ Matthew  ማትያስ ~ Matthias ማኑሄ ~ Manoah ማኔ ~ Mene ማንፌን ~ Muppim ማአት ~ Maath ማዕሌት ~ Mahalath  ማዕራት~ Maarath ማዕካታውያን ~ Maachathi  

 •     ማዕድ ~ Feast  ማኪ ~ Machi ማኪር ~ Machir ማዛሮት ~ Mazzaroth ማይናን ~ Menan ማዴ ~ Madai ~ Median, the  ማድማና ~ Madmannah ማዶን ~ Madon  ማጎርሚሳቢብ ~ Magor-missabib ማጎግ ~ Magog ማጥሪ ~ Matri ሜሌክ ~ Melech  ሜልኪሳ ~ Melchi-shua  ሜልኮል ~ Michal  ሜልያ ~ Melea ሜልዳር ~ Melzar ሜምፊቦስቴ ~  Mephibosheth ሜምፎስ ~ Memphis ሜምፎስ ~ Noph ሜሱላም ~ Meshelemiah ~ Meshullam  ሜሶላም ~ Meshullam ~ Meshullemeth ሜሪሞት ~ Meremoth ሜራሪ ~ Merari ~  Merarites  ሜሬስ ~ Meres ሜሬድ ~ Mered  ሜሮብ ~ Merab  ሜሮዝ ~ Meroz ሜሮዳክ ~ Merodach ሜቴግ አማ ~ Metheg- ammah ሜኤል ~ Mehujael ሜዛሃብ ~ Mezahab ሜያርቆ ~ Mejarkon ሜዳ ~ Meadow  ሜዳን ~ Medan ሜዳን ~ Medan  ሜድባ ~ Medeba ሜዶን ~Media ሜፍዓት ~ Mephaath ምሁማን ~ Mehuman  ምሒር ~ Mehir ምሒዳ ~ Mehida ምሙካን ~ Memucan ምስክር ~ Ed ምሥጢር ~ Mystery  ምራያ ~ Meraiah  ምርኮ ፈጠነ፥ ብዝበዛ ቸኰለ ~ Maher-shalal-hash-baz ምቡናይ ~ Mebunnai ምናሔ ~ Manaen ምናሔም ~ Menahem ምናሴ ~ Manasseh  ምናሶን ~ Mnason ምዑናውያን ~ Meunim ምዖንኒም ~ Meonenim ምኮና ~ Mekonah ምድያም ~ Midian ~ Midianites ~Madian  ምጽራይም ~ Mizraim ምጽጳ ~ Mizpah, Mozah ሞሖሊ ~ Mahali ሞሊድ ~ Molid ሞላዳ ~ Moladah ሞሎክ ~ Moloch  ሞሳ ~ Mesha  ሞሴሮት ~ Moserah ሞሶሕ ~ Mash ሞሪያ ~ Moriah ሞሬ ~ Moreh ሞዓብ ~ Moab  ሞዳ ~ Moza  ሞዳድ~ Medad ሞጻ ~ Moza     

ሠ/ሰ

 •   ሰለሚኤል ~ Shelumiel  ሰለጰዓድ ~ Zelophehad ሰሊሳ ~ Shilshah  ሰላሚኤል ~ Shemuel  ሰላትያል ~ Salathiel  ሰላትያል ~ Shealtiel  ሰሌምያ ~ Szhelemiah  ሰሌስ ~ Shelesh  ሰሌስ ~ Shilshah  ሰልማን ~ Shalman  ሰልሞን ~ Salma ሰልሞን ~ Salmon  ሰልካ ~ Salcah ሰሎሚት ~ Shelomith ~ Shelomoth  ሰሎሜ ~ Salome  ሰሎም ~ Shallum  ሰሎሞን ~ Solomon  ሰሙኤል ~ Shammua  ሰሚራሞት ~ Shemiramoth  ሰማሪት ~ Shimrith ሰማራያ ~ Shamariah  ሰማርያ ~ Samaria ሰማክያ ~ Semachiah ሰማያስ ~ Ishmaiah  ሰማይ ~ Heaven  ሰሜበር ~ Shemeber ሰሜኢ ~ Shimei ~ Shimhi ~ Shimi  ሰሜጋር ~ Shamgar ሠምላ ~ Samlah ሰምላይ ~ Shalmai ሰምርኔስ ~ Smyrna ሰምዔ ~ Shuham ሰሳብሳር ~ Sheshbazzar ሰራብያ ~ Sherebiah  ሰራኩስ ~ Syracuse ሠራያ ~ Seraiah  ሰራፕታ ~ Sarepta, Zarephath ሠርሰኪም ~ Sarsechim ሰርዴስ ~ Sardis ሰርግ ~ Feast  ሰሮና ~ Saron ሰቅል~ Bekah, shekel ሰበንያ ~ Shebaniah  ሰብታ ~ Sabtah  ሰተርቡዝናይ ~ Shethar-boznai ሰቱር ~ Sethur  ሰነአብ~ Shinab ሰናዖር ~ Shinar ሰናክሬም ~ Sennacherib ሰንበት ~ Sabbath  ሰንባላጥ ~ Sanballat ሰዓር ~ Zohar ሰኮት ~ Shochoh ሰኰት፣ ሶኮ ~ Socoh ሰይጣን~ Satan ሰዱቃውያን ~ Sadducees ሰዲ ~ Sodi ሰዲዮር ~ Shedeur ሰዶም ~ Sodom ሠጉብ ~ Segub ሰጢም ~ Shittim ሰጲራ ~ Sapphira ሰፈጥ ~ Shaphat  ሰፉፋም ~ Shephuphan ሰፋጥያስ፣ ስፋጥያስ ~  Shephatiah ሱሔ ~ Shoa  ሱሲ ~ Susi ሱሲጳጥሮስ ~ Sopater ሱሳ ~ Sheva  ሱሳ ~ Shushan ሱሪሰዳይ ~ Zurishaddai ሱሪኤል ~ Zuriel  ሱራፌል ~ Seraphim ሱር ~ Shur ሱር ~ Zur  ሱባ ~ Zobah ሱባኤ ~ Shebuel     

 •   ሱባኤል ~ Shebuel ~ Shubael  ሱቱላ ~ Shuthelah ሱነማይቱ ~ Shulamite  ሱነም ~ Shunem ሱኮት ~ Succoth ሱኮትበኖት ~ Succoth-benoth ሱዊ ~ Shua  ሱዋ ~ Suah ሲሐ ~ Ziha ሲላ ~ Silla ሲላስ ~ Silas ሲምሳይ ~ Shimshai ሲምሳይ ~ Shimshai  ሲሞን ~ Simon  ሲሣራ ~ Sisera ሲስማይ ~ Sisamai  ሲባ ~ Ziba  ሲኒም ~ Sinim ሲና ~ Sinai ሲን ~ Sin ሲንጤኪን ~ Syntyche ሲአራ ~ Sherah ሲዓ ~ Sia ሲካር ~ Sychar ሲኮንዱስ ~ Secundus ሲዎን ~ Sion  ሲዲም ~ Siddim ሲድራቅ ~ Shadrach ሲዶን ~ Sidon, Zidon ሲፋይ~ Sippai ሲፓራ ~ Zipporah  ሳላይ ~ Sallai ሳሌም ~ Salem ~ Salim  ሣሌፍ ~ Sheleph ሳሙስ ~ Shammua ~  Shimea  ሳሙስ ~ Shammuah ሳሙኤል ~ Samuel  ሳሙኤል ~ Shemuel  ሳሚ ~ Shimei  ሳማ ~ Shamma / ሣማ ~ Shammah ~ Shimeah  ሳማያ ~ Shemaiah  ሳሜር ~ Shomer  ሳምር ~Shemer  ሳምር፣ ሻሚር ~ Shamir ሳምናስ ~ Shebna ሳምአ ~ Shimeah ~  Shimeam / ሳምዓ ~  Shimea ~ Shimeah  ሳሞት ~ Shammoth  ሳሞትራቄ ~ Samothracia ሳሞን ~ Samos ሣሪድ ~ Sarid ሣራ ~ Sarah ሳራሳር ~ Sharezer ~ Sherezer  ሳርጎ ~ Sargon ሳሮን ~ Sharonቢላኒ~ Abilene ሳባ ~ Seba ~ Sheba  ሳባ ሰዎች ~ Sabeans  ሳባታይ ~ Shabbethai  ሳባጥ ~ Sebat  ሳቤህ ~ Shebah  ሳቤዔ ~ Sheba  ሳብያ ~ Zibiah  ሳኔር ~ Senir ሳኔር ~ Shenir ሳንሳና ~ Sansannah ሳኡል፣ ሳኦል ~ Shaul ሳኦል ~ Saul ሣካር ~ Sacar ሳዶቅ ~ Sadoc ~ Zadok  ሣጥን ~ Coffer ~ Coffin  ሣፋጥ ~ Shaphat / ሳፋጥ ~ Shaphat  ሴሊድ ~ Seled ሴላ ~ Zillah ሴሌሚ ~ Shelomi  ሴሌም ~ Shallum    

 •   ሴሌስ ~ Helez ሴሌውቅያ ~ Seleucia ሴሌፍ ~ Zalaph ሴሎ ~ Shiloh ሴሎም ~ Shelah ሴሜር ~Shamer  ሴሜይ ~ Semei ሴሜይ ~ Semei  ሴም ~ Sem ~ Shem  ሴሲ ~ Sheshai ሴሴይ ~ Shashai ሤራሕ ~ Serah  ሴሬድ ~ Sered ሴሮህ ~ Saruch ሴሮሕ ~ Serug ሤባ ~ Shebah  ሴባ ~ Shisha ሴባማ ~ Shebam ሴባማ ~ Shibmah ሴባማ ~ Sibmah ሴቦካይ ~ Sibbechai ሴት ~ Seth ~ Sheth  ሴናዓ ~ Senaah ሴኔ ~ Seneh ሤኩ ~ Sechu ሴኬም ~ Shechem ሴኬም ~ Sichem ሴኬንያ ~ Shecaniah ሴዊ ~ Shaveh ሴዋ ~ Shua ~ Shuah  ሴዌኔ ~ Syene ሴዎን ~ Sihon ሴይር ~ Seir  ሴዴቅያስ ~ Zedekiah ~ Zidkijah  ሴድራክ ~ Hadrach ሴጎር ~ So ሴፈርዋይም ~ Sepharvaim ሴፎር ~ Zippor ስልማና ~ Salamis ስልማና ~ Zalmunna ስልምናሶር ~ Shalmaneser ስልዋኖስ ~ Silvanus ስምንት ~ Sheminith  ስምዖን ~ Shimeon ~ Simeon ~ Simon   ሥትሪ ~ Zithri ስንጣክን ~ Stachys ሥዖሪም ~ Seorim ስካካ ~ Secacah ስዌሕ ~ Shuah  ስጥና ~ Sitnah ስፋራድ~ Sepharad ስፋር ~ Sephar  ስፎ ~ Shepho ስፎ ~ Zepho ሶምሶን ~ Samson ሶሳን ~ Sheshan ሶስቴንስ ~ Sosthenes ሶስና ~ Susanna ሦራ ~ Sarai ሶሬቅ ~ Sorek ሶባብ ~ Shobab  ሶባክ ~ Shobach ሶባይ ~ Shobai  ሶቤቅ ~ Shobek ሶገር ~ Zuar ሦጋል ~ Shual ሶጣይ ~ Sotai ሶፋር ~ Zophar ሶፌሬት ~ Sophereth ሶፎንያስ ~ Zephaniah     

 •   ረሐም ~ Raham ረቃት ~ Rakkath ረቡኒ ~ Rabboni ረቢ ~ Rabbi  ረቢት ~ Rabbith  ረባት ~ Rabbah  ረአሶን ~ Rezin ረአብ ~ Rehob ረዓምያ ~ Raamiah ረዓብ ~ Rahab ረዓብያ ~ Rehabiah  ረዕላያ ~ Reelaiah ረፋያ ~ Rapha ~  Rephaiah  ሩሃማ ~ Ruhamah ሩማ ~ Rumah ሩት ~ Ruth  ሩፎስ ~ Rufus ሪሞን ~ Remmon ሪሳ ~ Rissah  ሪባ ~ Reba ሪባይ ~ Ribai ሪብላ ~ Riblah ሪትማ ~ Rithmah ሪና ~ Rinnah  

 •   ሪጽፋ ~ Rizpah ሪፋት ~ Riphath  ራሔል ~ Rachel ራማ፣ ሬማት፣ አርማቴ ~ Ramah ራማትሌሒ ~ Ramath-lehi ራምያ ~ Ramiah ራሞት ~ Ramoth ራስ ~ Rush  ራቆን ~ Rakkon ራብማግ ~ Rabmag ራዕማ~ Raamah ራኬብ ~ Rachab ራኬብ ~Rachab  ራያ ~ Reaiah ራዳይ ~ Raddai ራጉኤል ~ Deuel ራጉኤል ~ Raguel ~ Reuel  ራጋው ~ Ragau  ራግው~ Reu ራፉ ~ Raphu  ራፊስ ~ Rezeph ራፊዲም ~ Rephidim ራፋቃ ~ Dophkah ራፋኤል ~ Rephael  ራፋያ ~Rephaiah   

 •   ራፋይ ~Rapha  ሬሁም ~ Rehum ሬሕማ ~ Reumah ሬምፉም ~ Remphan ሬሞን~ Rimmon ሬሲ ~ Rei ሬሴን ~ Resen ሬስ ~ Rhesa  ሬካብ ~ Rechab ሬካብ ~ Rechab  ሬዞን ~ Rezon ሬጊዩም ~ Rhegium ሬጌሜሌክ ~ Regem- melech ሬጌም~ Regem ርኆቦት፣ ረሆቦት~  Rehoboth ርብቃ ~ Rebekah ሮማንቲዔዘር ~ Romamti- ezer ሮሜ ~ Rome ሮሜልዩ ~ Remaliah ሮስ ~ Rosh  ሮቆም፣ ሬቄም ~ Rekem ሮቤል ~ Reuben ሮብዓም ~ Rehoboam ሮኦጋ ~ Rohgah ሮዴ ~ Rhoda  ሮግሊም ~ Rogelim  

 •   ሸሃሪያ ~ Shehariah ሸሚዳ ~ Shemida ሸማዓ ~ Shemaah  ሸማያ ~ Shemaiah  ሸማይ ~ Shammai  ሸምሁት ~ Shamhuth ሸምሽራይ ~ Shamsherai ሸራይ ~ Sharai  ሸባሪም ~ Shebarim ሸቤር ~ Sheber ሸንጐ ~ Sanhedrin ሸዓፍ ~ Shaaph  ሸዕለቢን ~ Shaalbim ሹኒ ~ Shuni ሺሖር ~ Sihor ሺሌም ~ Shallum  ሺሌም ~ Shillem 

 •   ሺልሒ ~ Shilhi ሺምሪ ~ Shimri  ሺምራት~ Shimrath ሺምሮን ~ Shimron ~ Shimron-meron  ሺሞን ~ Shimon  ሺሻቅ ~ Shishak ሺቦሌት ~ Shibboleth ሺኦን ~ Shihon ሺዛ ~ Shiza ሺፊ ~ Shiphi ሺፍጣን ~ Shiphtan  ሻሊሻ ~ Shalisha  ሻሚድ ~ Shamed ሻማ ~ Shama  ሻሻቅ ~ Shashak ሻዕሊም ~ Shalim   

 •   ሻክያ ~ Shachia ሻጌ ~ Shage ሻፊር ~ Saphir ሻፋጥ ~ Shaphat  ሻፍር ~ Shapher  ሻፍጥ ~ Shaphat  ሼሻክም ~ Sheshach ሼታር ~ Shethar ሼናጻር ~ Shenazar ሼን ~ Shen ሽሙኤል ~ Shemuel  ሽማዕ ~ Shema  ሽምሪ ~ Shimri  ሽዓራይም ~ Shaaraim ሽዓርያ ~ Sheariah ሽክሮን ~ Shicron ሽፋን ~ Shophan  ሾሃም ~ Shoham ሾሜር ~ Shomer  ሾፋክ ~ Shophach  

 •   ቀሄላታ ~ Kehelathah  ቀለዮጳ ~ Cleophas ቀሌምንጦስ ~ Clement ቀሎዔ ~ Chloe ቀሙኤል ~ Kemuel  ቀራንዮ ~ Calvary ቀሬና ~ Cyrene ቀርሜሎስ ~ Carmel ቀርስጶስ ~ Crispus ቀርቀር ~ Karkor ቀርቃ ~ Karkaa ቀርታ ~ Kartah ቀርጤስ ~ Crete ቀብስኤል ~ Kabzeel  ቀብጽኤል ~ Kabzeel  ቀነናዊ ~Canaanite ቀኒዶስ ~ Cnidus ቀናተኛ ~ Zelotes ቀዓት ~ Kohath ቀያፋ ~ Caiaphas ቀድምኤል ~ Kadmiel  ቀድሞናውያን ~ Kadmonites  ቀጰዶቅያ ~ Cappadocia ቁሚ ~ Cumi  ቍርባን ~ Corban  ቁአስጥሮስ ~ Quartus ቍጣ ~ Fury  ቍጣ ~ Fury    

 •   ቂሳ ~ Kishi ~ Kushaiah  ቂስ ~ Cis ቂስ ~ Kish  ቂሶን ~ Kishion ቂሶን ~ Kishon ቂር ~ Kir ቂርሐራሴት ~ Kirharaseth ቂርያታይም ~ Kirjathaim ቂርያት ~ Kirjath ቂርያት ሐጾት ~ Kirjath- huzoth ቂርያትሰና ~ Kirjath- sannah ቂርያትአርባቅ ~ Kirjath- arba ቂርያትይዓሪም ~ Kirjath- jearim ቂርያትጊብዓት ~ Kirjath- sepher  ቂርዮት ~ Kirioth ቂና ~ Kinah ቂድሮን ~ Kitron ቃላይ ~ Kallai  ቃሞን ~ Camon ቃሬያ ~ Careah ቃሬያ ~ Kareah ቃና ~ Cana ~ Kanah  ቃየል ~Cain  ቃየን ~ Cain  ቃይናን ~ Cainan ~  Kenan  ቃዴስ ~ Kadesh ~  Kedesh   

 •   ቄሬኔዎስ ~ Cyrenius ቄርቂስ ~ Crescens ቄናት ~ Kenath  ቄናዊ ~ Kenite / ቄናውያን ~ Kenites  ቄኔዛዊ ~ Kenezite  ቄኔዛዊው ~ Kenezite  ቄኔዝ ~ Kenaz  ቄዳ ~ Clauda ቄዳር ~ Kedar ቄድማ ~ Kedemah  ቄድሮን ~ Cedron ቄድሮን ~ Kidron ቈላስይስ ~ Colosse ቅላውዲያ ~ Claudia ቅል ~ Gourd  ቅመም ~ Bether ቅዒላ ~ Keilah  ቅዴሞት ~ Kedemoth  ቅፍርናሆም ~ Capernaum ቆላያ ~ Kolaiah  ቆልያ ~ Kelaiah  ቆሳም ~ Cosam ቆስ ~ Coos ቆሬ ~ Korah ቆርኔሌዎስ ~ Cornelius ቆሮንቶስ ~ Corinth ቆዓ ~ Koa ቆጵሮስ ~ Cyprus ቆጽ ~ Coz  

 •   በለዓም ~ Balaam በላሳን ~ Bilshan በልቤ ሁሉ ~ Muth- labben  በልዳዶስ ~ Bildad በሶድያ ~ Besodeiah በሪዓ ~ Beriah በራኪያ ~ Berachah  በራክዩ ~ Barachias ~ Berechiah በራክያ ~ Berechiah  በር ~ Bar  በርስያ ~ Barsabas  በርባን ~ Barabbas በርተሎሜዎስ ~ Bartholomew  በርኒቄ ~ Bernice በርናባስ ~ Barnabas  በርያሱስ ~ Bar-jesus  በቅዱስ ማደሪያው ~ Heaven  በቱል ~ Bethuel ~ Bethul  በናያስ ~ Benaiah  በኖ ~ Beno  በዓለ ኀምሳ ~ Pentecost በኣሊም ~ Baalim  በኣሊስ ~ Baalis  በኣላ ~ Baalah  በኣል ~ Baal  በዓል ~ Feast  በኣልሐና ~ Baal-hanan  በኣልሜዎን ~ Baal-meon በኣልሻሊሻ ~ Baal-shalisha  በኣልብሪት ~ Baal-berith  በኣልታማር ~ Baal-tamar በኣልአርሞን ~ Baal-hermon በኣልዛፎን ~ Baal-zephon በዓልያ ~ Bealiah  በኣልጋድ ~ Baal-gad  በዓሎት ~ Bealoth በዓሤያ ~ Baaseiah በዓና ~ Baanah በዕራ ~ Baara  በኩር ~ First-born  በጉዋይ ~ Bigvai ቡል ~ Bul ቡቂ ~ Bukki ቡቅያ ~ Bukkiah ቡባስቱ ~ Pi-beseth ቡናህ ~ Bunah ቡዝ ~ Buz, Buzi ቢልዓም ~ Bileam ቢልጋ ~ Bilgah ቢሽላም ~ Bishlam  ቢታንያ ~ Bethany ~ Bithynia  ቢትሮን ~ Bithron ቢትያ ~ Bithiah  ቢንዓ ~ Binea ቢንዊ ~ Binnui ቢንዞሔት ~ Benzoheth    

 •   ቢኤል ~ Baal  ቢዖር~ Beor ቢክሪ ~ Bichri  ቢዝዮትያ ~ Bizjothjah ቢድቃር~ Bidkar ባላ ~ Bela  ባላ ~ Bera, Bilhah ባላቅ ~ Balak ባላቅ ~ Bela  ባሌ ~ Baali  ባል ~ Beulah  ባልዳን ~ Baladan  ባማ~ Bamah ባሞት ~ Bamoth  ባሞትበኣል ~ Bamoth- baal  ባሳን ~ Bashan ባስልኤል ~ Bezaleel  ባስማት ~ Bashemath  ባሶራ ~ Bozrah ባሬድ ~ Bered ባርቅ ~ Barak ~ Bedan  ባርክኤል ~ Barachel ባርክኤል ~ Barachel  ባርያሕ ~ Bariah  ባሮክ ~ Baruch  ባቢሎን ~ Babel ባቢሎን ~ Babylon ባቱኤል ~ Bethuel ~  Pethuel  ባኒ ~ Bunni ባዕላት ~ Baalath  ባዕላትብኤር ~ Baalath-beer ባኦስ ~ Baasha ባይት ~ Bajith  ባዳድ ~ Bedad ቤላ ~ Bela ~ Belah  ቤላውያ ~ Belaites  ቤላውያ ~ Belaites  ቤል ~ Bel  ቤልሆር ~ Belial ቤሳይ ~ Besai ቤሳይ ~ Bezai ቤሴሞት ~ Bashemath  ቤሪ ~ Beera  ቤሪ ~ Beri ቤርሳቤህ ~ Bath-sheba ~ Bathsuha ~ Beersheba  ቤርዜሊ ~ Barzillai ቤርያ ~ Berea  ቤሮታ ~ Berothah  ቤሮታይ ~ Berothai  ቤባይ ~ Bebai ቤተ ለባኦት ~ Bethlebaoth  ቤተ ልሔም ~ Bethlehem  ቤተ ሳይዳ ~ Bethesda ቤተ ሳይዳ ~ Bethsaida ቤተ ራባ ~ Bethabara  ቤተ ፋጌ ~ Bethphage  ቤተ ፌጎር ~ Beth-peor     

 •   ቤቱኤል ~ Bethuel  ቤቴል ~ Beth-el ~ Bethuel  ቤት ~ Beth  ቤት ሳሚስ ~ En-shemesh haccerem ቤት ዲብላታይም ~ Beth-diblathaim ቤትሀራም ~ Beth-aram ቤትሐካሪም ~ Beth- ቤትሖሮን ~ Beth-horon ቤትመዓካ ~ Bethmaachah  ቤትሳሚስ ~ Beth-shemesh ቤትራፋ ~ Bethrapha  ቤትባራ ~ Bethbarah  ቤትአዌን ~ Bethaven  ቤትዓረባ ~ Betharabah  ቤትዓናት ~ Beth-anath  ቤትዓፍራ ~ Aphrah ~  Beth-le-Aphrah  ቤትዔሜቅ ~ Bethemek  ቤትኤጼል ~ Bethezel  ቤትካር ~ Beth-car ቤትየሺሞት ~ Beth- jeshimoth  ቤትዳጎን ~ Beth-dagon ቤትጋሙል ~ Beth-gamul ቤትጌልገላ ~ Bethgilgal  ቤትጹር ~ Bethzur  ቤን ~ Ben  ቤንሐናን ~ Benhanan  ቤንኃይል ~ Benhail  ቤንኦኒ ~ Benoni  ቤኬር ~ Becher  ቤዜቅ ~ Bezek ቤጣሕ ~ Betah  ቤጤን ~ Beten ቤጼር ~ Bezer  ብላስጦስ ~ Blastus ብልጣሶር ~ Belshazzar ~ Belteshazzar ብራቂም ~ Bahurim ብራያ ~ Beraiah  ብርሳ ~ Birsha ብኔብረቅ ~ Beneberak  ብኔያ ~ Ibneiah ብኔያዕቃን ~ Bene-jaakan ብንያም ~ Benjamin  ብኤላሞን ~ Baal-hamon ብዔል ዜቡል ~ Beelzebub, Baal-zebub ብዔልፌጎር~ Baal-peor ብኤሪ ~ Beeri  ብኤር ~ Beer  ብኤርለሃይሮኢ ~ Beer-lahai-roi ብኤርኢሊም ~ Beerelim ብኤሮት ~ Beeroth  ብኮራት ~ Bechorath  ብጦኒም ~ Betonim ቦሀን ~ Bohan ቦሦር ~ Besor ቦሶር ~ Bezer  ቦአኔርጌስ ~ Boanerges ቦዔዝ ~ Boaz ቦኪም ~ Bochim ቦክሩ ~ Bocheru 

 •   ተሐሸ ~ Thahash ተሒናን ~ Tehinnah ተላሚ፣ ተልማይ~ Talmai ተላሳር ~ Telassar ተሙዝ ~ Tammuz ተምና ~ Timnah ተምና ~ Timnah heres ተምናሔሬስ ~ Timnath- ተሰሎንቄ ~ Thessalonica ተራፊም ~ Teraphim ተርሴስ ~ Tarshish ተርታቅ ~ Tartak ተርታን~ Tartan ተርአላ ~ Taralah ተቤራ ~ Taberah ተንሑሜት ~ Tanhumeth ተንትናይ ~ Tatnai ተድሞር ~ Tadmor ቱሚም ~ Thummim ቱባልቃይን ~ Tubal-cain ቲሎን~ Tilon  

 •   ቲምናዕ ~ Timnah ቲርሐቅ ~ Tirhakah ቲርያ ~ Tiria ቲርጻ ~ Tirzah ቲቁዋ፣ ቴቁዋ ~ Tikvah ቲቶ ~ Titus ቲኪቆስ ~ Tychicus ቲድዓል ~ Tidal ቲፍሳ ~ Tiphsah ታሐት~ Tahath ታሐን ~ Tahan ታማር ~Tamar  ታምኒ ~ Tibni ታራ ~ Tarah, Terah ታሬዓ ~ Tahrea, Tarea ታቦር ~ Tabor ታዕናክ ~ Taanach, Tanach ታዴዎስ ~ Thaddeus ታጱዋ ~ Tappua ቴላ ~ Telah ቴላሬሳ ~ Telharsa  

 •   ቴልሜላ ~ Tel-melah ቴልአቢብ ~ Telabib ቴማ ~ Tamah ቴማ ~ Thamah ቴማን ~ Tema, Teman ቴስብያዊው ~ Tishbite ቴቁሔ ~ Tekoa ቴቄል ~ Tekel  ቴቄምናስ ~ Tahpenes ቴቤስ ~ Thebez ቴዎዳስ ~ Theudas ቴዎፍሎስ ~ Theophilus ትዕማር ~ Tamar ትያጥሮን ~ Thyatira ቶሑ ~ Tohu ቶላ ~ Tola ቶላድ ~ Tolad ቶማስ ~ Thomas ቶቤል ~ Tubal ቶዑ ~ Toi ቶኬን ~ Tochen ቶዋ ~ Toah ቶፌት ~ Tophet  

 •   ኒቆጵልዮ ~ Nicopolis ኒብሻ ~ Nibshan ኒዓ ~ Neah ኒካዑ ~ Necho ናሆም ~ Nahum  ናሆም ~ Naum ናሖት ~ Nahath ናምሩድ ~ Nimrod  ነሑሽታ ~ Nehushtan ናሳራክ ~ Nisroch ናቡቴ ~ Naboth  ናቡከደነፆር ~ Nebuchadnezzar ናቡዘረዳን ~ Nebuzaradan  ናቢ ~ Nahbi ናባል ~ Nabal ናባው ~ Nebo  ናባጥ ~ Nebat ናታን ~ Nathan  ናታንሜሌክ ~ Nathan- melech  ናትናኤል ~ Nathanael ~ Nethaneel  ናዕማ ~ Naamah ናዖስ ~ Nahash ናዖድ ~ Ehud  ናኮር~ Nahor ናኮን~ Nachon ናዝራዊ ~ Nazareth  ናይ ~ Nain ናዳብ ~ Nadab, Nodab  

 •   ኒቆጵልዮ ~ Nicopolis ኒብሻ ~ Nibshan ኒዓ ~ Neah ኒካዑ ~ Necho ናሆም ~ Nahum  ናሆም ~ Naum ናሖት ~ Nahath ናምሩድ ~ Nimrod  ነሑሽታ ~ Nehushtan ናሳራክ ~ Nisroch ናቡቴ ~ Naboth  ናቡከደነፆር ~ Nebuchadnezzar ናቡዘረዳን ~ Nebuzaradan  ናቢ ~ Nahbi ናባል ~ Nabal ናባው ~ Nebo  ናባጥ ~ Nebat ናታን ~ Nathan  ናታንሜሌክ ~ Nathan- melech  ናትናኤል ~ Nathanael ~ Nethaneel  ናዕማ ~ Naamah ናዖስ ~ Nahash ናዖድ ~ Ehud  ናኮር~ Nahor ናኮን~ Nachon ናዝራዊ ~ Nazareth  ናይ ~ Nain ናዳብ ~ Nadab, Nodab  

 •   ናጌ ~ Nagge  ናጱሌ ~ Neapolis ናፌስ ~ Naphish ~  Nephish  ናፌግ ~ Nepheg ኔሔላማዊ ~ Nehelamite ኔስታ ~ Nehushta ኔሪ ~ Neri ኔር ~ Ner ኔርያ ~ Nereus ኔርያ ~ Neriah ኔቆዳ ~ Nekoda ኔጌር ~ Niger  ንምፉ ~ Nymphas ንስያ ~ Neziah ንርቀሱ ~ Narcissus ንበላት ~ Neballat ንዒኤል ~ Neiel ንዕማን ~ Naaman  ንፉሰሲም ~ Nephishesim, Nephusim ንፍታሌም ~ Naphtali, Nephthalim ኖሐ ~ Nohah  ኖኅ ~ Noah  ኖባይ ~ Nebai  ኖብ ~ Nob ኖዓድያ ~ Noadiah ኖኤሬ ~ Maharai ኖእ ~ No ኖጋ ~ Nogah  ኖፋ ~ Nophah  

አ/ዐ

 •   አሐስባይ ~ Ahasbai  አሐራ ~ Aharah አሐርሔል ~ Aharhel አሐሽታሪን ~ Haahashtari አሑማይ ~ Ahumai  አሑዛም ~ Ahuzam አሒሑድ / አሒሁድ ~ Ahihud  አሒሉድ ~ Ahilud አሒማን ~ Ahiman  አሂሳሚክ ~ Ahisamach አሒሳር ~ Ahishar አሒናዳብ ~ Ahinadab አሒዔዝር ~ Ahiezer አሒያ ~ Ahian አሒዮ ~ Ahio  አህሊባማ ~ Aholibamah አሕላብ ~ Ahlab አሕላይ ~ Ahlai አሕምታ ~ Achmetha አሕሻዊሮስ ~ Ahasuerus አኅዋ ~ Ahava አሖዋ ~ Ahoah አላሔ ~ Halah አላሜሌክ ~ Alammelech  አልሞን ~ Almon አልንጦን ~ Olympas አልዓዛር ~ Eleazar ~  Eliezar ~ Lazarus  አልፋ ~ Alpha  አሎን ~ Allon አሎንባኩት ~ Allon-bachuth አሚ ~ Ami አሚሳዳይ ~  Ammishaddai  አሚናዳብ ~ Abinadab Abinadab (Amminadab, aminadab) አሚጣል ~ Hamutal አማሌቅ ~ Amalek  አማልቶያስ ቂራስ ~ Keren-happuch አማሢ ~ Amasai / አማሲ ~ Amzi  አማሳይ / ዓማሣይ ~ Amasai  አማስያ / ዓማስያ ~ Amashai  አማርያ ~ Amariah  አማኑኤል ~ Emmanuel ~ Immanuel  አማና ~ Amana  አሜሳይ / ዓሜሳይ ~ Amasa  አሜስያስ ~ Amaziah  አሜን ~ Amen  አምራፌል ~ Amraphel አምና ~ Ahiam  አምኖን ~ Amnon  አሞራውያን ~ Amorites  አሞናውያን ~ Ammonite  አሞን ~ Ammon  አሞን ~ Amon  አሞጽ ~ Amos ~ Amoz  አሱብ ~ Hashub  አሲማት ~ Ashima አሳ~ Asa አሣሄል ~ Asahel  አሳም ~ Ozem አሣርኤል ~ Asareel  አሳብያ ~ Hashabiah  አሳን ~ Hashem አሳፍ ~ Asaph  አሴል ~ Eshek አሴር ~ Aser ~ Asher ~  Assir አሴር ~ Asher, Assir አሥሪኤል ~ Asriel  አሥር ከተማ ~ Decapolis አስሮን፣ ኤስሮ ~ Hezron አስቀሪጦን ~ Asyncritus አስቄዋ ~ Sceva አስቆሮቱ ~ Iscariot አስባኣል ~ Eshbaal  አስቤል ~ Ashbel አስታሮት ~ Ashtaroth አስቴር ~ Esther  አስናት ~ Asenath አስናፈር ~ Asnapper አስከናዝ ~ Ashkenaz አስጢ ~ Vashti አሦር ~ Asshur  አሶን ~ Assos አረማዊ ~ Barbarian  አሩማ ~ Arumah አሪሶት ~ Harosheth አራ ~ Ara አራም ~ Aram  አራራት ~ Ararat  አራር ~ Sharar አራብ ~ Arab  አራን ~ Aran አርማትያስ ~ Arimathea አርማጌዶን ~  Armageddon አርሞንዔም ~ Hermon አርስጣባሉ ~ Aristobulus አርስጥሮኮስ ~ Aristarchus አርስጦስዮስ ~ Aretas አርቄስዮስ ~ Carshena አርባቅ ~ Arba ~ Arbah  አርኤሊ ~ Areli  አርኤል ~ Ariel  አርካድ ~ Accad አርኬላዎስ ~ Archelaus አርያ ~ Arieh  አርዮስፋጎስ ~ Areopagus አርዮክ ~ Arioch አርድ ~ Ard  አርዶን ~ Ardon  አርጎብ ~ Argob አርጢሞን ~ Artemas አርጤምስ ~ Diana አርጤክስስ ~ Artaxerxes አርፋክስድ ~ Arphaxad አርፋድ ~ Arpad አሮን ~ Aaron  አሮን ቤት ~ Aaronites አሮኖን ~ Arnon አሮዔር ~ Aroer አሽሑር ~ Ashur አሽና ~ Ashnah አሽንክታብ ~ Phylacteries አቂላ ~ Aquila አቃሮን ~ Ekron አቅረቢም ~ Akrabbim አቆስ ~ Hakkoz አበኔር ~ Abner አቡ ~ Abi  አቢማኤል ~ Abimael  አቢሜሌክ ~ Abimelech ~ Ahimelech  አቢሱ ~ Abishua  አቢሱር ~ Abishur አቢሳ ~ Abishag ~  Abishai  አቢሳፍ ~ Ebiasaph  አቢብ ~ Abib  አቢኒኤም ~ Abinoam  አቢዓልቦ ~ Abi-albon አቢኤል ~ Abiel  አቢዔዜር ~ Abiezer  አቢዔዝራዊ ~ Abiezrite  አቢዔዝር ~ Abiezer  አቢካኢል ~ Abihail  አቢያ ~ Abiah  አቢዳን ~ Abidan  አቢግያ ~ Abigail  አቢጣል ~ Abital  አባ ~ Abba  አባት ~ Father  አባቶች አለቃ ~ Patriarch  አባና ~ Abana አቤል ~ Abel  አቤሜሌክ ~ Ebedmelech ~ Elimelech  አቤሴሎም ~ Abishalom ~ Absalom  አቤር ~ Heber  አቤሮን ~ Abiram አቤንኤዘር ~ Ebenezer  አቤድ ~ Ebed  አቤጽ ~ Abez አብራም ~ Abram  አብርሃም ~ Abraham  አብዩድ ~ Abiud  አብያ ~ Abiah ~ Abijah  አብያ ~ Abijam አብያሳፍ ~ Abiasaph  አብያታር ~ Abiathar  አብዮድ ~ Abihu  አብደናጎ ~ Abednego  አብዲ ~ Abdi  አብዲኤል ~ Abdiel  አብድዩ ~ Obadiah  አታያ ~ Athaiah አነሜሌክ ~ Anammelech  አኒዓም ~ Aniam አኒኤል ~ Haniel  አናሐራት ~ Anaharath ዐናሚም ~ Anamim አናምኤል ~ Hanameel አናሲሞስ ~ Onesimus አናኒ ~ Hanani  አናንያ ~ Hananiah አንቲጳስ ~ Antipas አንቲጳጥሪስ ~ Antipatris አንኩስ ~ Achish አንዲራኒቆ ~ Andronicus አንጋይ ~ Aiath አንጾኪያ ~ Antioch አኪ ~ Ahi ~ Ehi  አኪመን ~ Ahiman  አኪማአስ ~ Ahimaaz አኪም ~ Achim አኪሞት ~ Ahimoth  አኪሳአር ~ Ahishahar አኪራ ~ Ahiram አኪሬ ~ Ahira አኪቃም ~ Ahikam  አኪናሆም ~ Ahinoam  አኪኤል ~ Hiel  አኪዔዘር ~ Ahiezer  አኪያ ~ Ahiah  አኪያ ~ Ahijah  አኪጦብ ~ Ahitub  አኪጦፌል ~ Ahithophel አካ ~ Achan አካዝ ~ Achaz አካዝ ~ Ahaz  አካዝያስ ~ Ahaziah  አካዝያስ ~ Jehoahaz አካይቆስ ~ Achaicus አካይያ ~ Achaia አኬልዳማ ~ Aceldama  አክሞናዊ ~ Hachmoni አክሪጳ ~ Archippus አክራትዮስ ~ Hatach አክርጳ ~ Carpus አክዓብ ~ Ahab  አክዚብ ~ Achzib አክዚብ ~ Nezib አኮር ~ Achor አኮዘት ~ Ahuzzath  አዋና ~ Ava  አዌን ~ Aven     

 •   አውሴ ~ Oshea አውናም ~ Onam አውዛል ~ Uzal አውግስጦስ ~ Augustus አውጤኪስ ~ Eutychus አዚፍ ~ Achshaph አዛሄል ~ Hazael አዛር ~ Azor አዛርኤል ~ Azareel  አዛርያ ~ Azariah  አዛንያ ~ Azaniah  አዛጦን ~ Ashdod አዛጦን ~ Azotus አያ፣ ኢዮሄል ~ Aiah አይሁዳዊቱ ~ Jehudijah ~ Jewess  አይሁድ ~ Jew ~ Jewish  አደራሜሌክ ~  Adrammelech  አዱሚም ~ Adummim አዱሚም ~ Adummim  አዳሚ ~ Adami  አዳማ ~ Adamah ~  Admah  አዳም ~ Adam  አዳር ~ Adar, Tebeth አዳን ~ Addan ~ Addon አዳያ ~Adaiah አድማታ ~ Admatha አድራሚጢስ ~  Adramyttium አድራሜሌክ ~  Adrammelech  አድርአዛር ~ Hadadezer, Hadarezer አዶራም ~ Jehoram አዶኒራም ~ Adoram ~ Adoniram  አዶኒቃም ~ Adonikam  አዶኒቤዜቅ ~ Adoni-bezek  አዶኒጼዴቅ ~ Adoni-zedek  አዶንያስ ~ Adonijah  አገልጋይ ~ Minister  አጉር ~ Agur  አጊት ~ Haggith  አጋራውያን ~ Hagarites  አጋር ~ Agar አጋር ~ Hagar  አጋብ ~ Hagab አጋቦስ ~ Agabus አጋግ ~ Agag አጌ ~ Agee ዐግ ~ Og አግሪጳ ~ Agrippa አጣልያ ~ Attalia አጣሮት ~ Ataroth አጣድ ~ Atad አጤር ~ Ater አጤኔጦ ~ Epenetus አጥላይ ~ Athlai አጥቢያ ኮከብ ~ Lucifer አጵሎስ ~ Apollos አጶልዮን ~ Apollyon አፋይም ~ Appaim አፌቅ ~ Aphiah  አፌዝ ~ Uphaz አፍለሶንጳ ~ Phlegon አፍሮዲጡ ~ Epaphroditus አፍብያ ~ Apphia ዑላ ~ Ulla ኡላም ~ Ulam ዑማ ~ Ummah ኡሩኤል ~ Uriel  ዑሪ ~ Huri ኡሪ ~ Uri  ኡሪም ~ Urim ዑር ~ Ur  ኡርኤል ~Uriel  ኡቢያ ~ Obil ኡባል ~ Ulai ዑታይ ~ Uthai\ ዑኒ~ Unni ኡኤል ~ Uel ኡካል ~ Ucal ኡዛይ ~ Uzai ኡዜንሼራ ~ Uzzen-sherah ዑፅ ~ Huz ዑፅ ~ Uz ኢሊዮ ~ Elihu  ኢልያሴብ ~ Eliashib  ኢሜር ~ Immer ኢሱድ ~ Ishod ኢሳይያስ ~ Esaias  ኢሳይያስ ~ Isaiah  ዒስካ ~ Ikkesh ኢሩባኖ ~ Urbane ዒሪ ~ Iri ዒራም ~ Iram ዒር ~ Ir ዒርሼሜሽ ~ Irshemesh ኢቆንዮንም ~ Iconium ኢብጻን ~ Ibzan ኢቲኤል ~ Ithiel ኢታምር ~ Ithamar ኢትዮጵያ ~ Cushan ~  Ethiopia  ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ~  Ethiopian eunuch, the  ኢትዮጵያዊት ~ Ethiopian woman  ኢኢት ~ Jahath  ኢኤት ~ Jahath  ኢዔዝር ~ Jeezer ኢካቦድ ~ Ichabod ኢኮንያ ~ Coniah ኢኮንያን ~ Jeconiah ዒዋ ~ Ivah ኢየሩሳ ~ Jerusha ኢየሩሳሌም ~ Jerusalem  ኢየድኤል ~ Jahdiel  ኢዩ ~ Jehu ኢዩኤል ~ Joel  ዒዪም ~ Iim ኢያሱ ~ Hoshea ~ Jehoshua ~ Jehoshua ~ Jehoshuah ~ Jeshua ~ Jesus ~ Joshua  ኢያስ ~ Jehush ኢያሶ ~ Jason ኢያሪ ~ Jareb ኢያሪሙት ~ Jeremoth  ኢያሪሙት፣ ይሬሞት ~ Jerimoth ኢያሪኮ ~ Jericho ኢያራ ከተማ ~ Hierapolis ኢያሬምኤል ~ Jeroham ኢያቡሳዊ ~ Jebus ኢያቡሳዊው ~ Jebusi ኢያቡስቴ~ Ishbosheth ኢያቢስ ~ Jabin ኢያቤሐር ~ Ibhar ኢያንበሬስ ~ Jambres ኢያዔል ~ Jael ኢያዕር ~ Ira, Jair ኢያዜር ~ Jazer ኢይዝራኤል ~ Jezreel  ኢዮሳፍጥ ~ Jehoshaphat / ኢዮሣፍጥ ~ Josaphat ~ Joshaphat ~ Joshaphat  ኢዮሴዴቅ ~ Jehozadak / ኢዮሴዴቅ ~ Jozadak  ኢዮስያ ~ Joshah  ኢዮስያስ ~ Josiah  ኢዮስጦስ ~ Justus ኢዮራም ~ Joram ኢዮርብዓም ~ Jeroboam ኢዮባብ ~ Jobab  ኢዮቤድ፣ ዖቤድ ~ Obed ኢዮብ ~ Job  ኢዮናዳብ ~ Jehonadab, Jonadab ዒዮን ~ Ijon ኢዮአስ ~ Jehoash ኢዮአስ ~ Joash ኢዮአቄም ~ Jehoiakim  ኢዮአብ ~ Joab  ኢዮአታም ~ Joatham,  Jotham ኢዮአካዝ ~ Joahaz ኢዮኤል ~ Joel  ኢዮጴ ~ Japho, Joppa ዒዶ ~ Iddo ኢጡር ~ Jetur ኢጣልያ ~ Italy ዓሌሜት ~ Alameth  ዓልዋ ~ Alian  ዓልዋ ~ Alvah ኣልፐራሲም ~ Baal-perazim ዓሚሁድ ~ Ammihud  ዓሚኤል ~ Ammiel  ዓሚዛባድ ~ Ammizabad ዓማል ~ Amal ዓማሣይ ~ Amasai  ዓማስያ ~Amasiah  ዓሜሳይ ~ Amasa  ዓምዓድ ~ Amad  ዓሞቅ ~ Amok  ዓሢኤል ~ Asiel  ዓሣያ ~ Asaiah ዓረባ ~ Arabah  ዓረባዊ ~ Arbathite  ዓረብ ~ Arabia  ዓራድ ~ Arad ዓሻን ~ Ashan ዓቁብ ~ Akkub  ዓቃን ~ Jakan ዓባሪም ~ Abarim ዓብዳ ~Abda  ዓብዳ ~Abda  ዓብድኤል ~Abdeel  ዓብዶን ~ Abaddon ~  Abdon  ዓታክ ~ Athach ዓታይ ~ Attai ዓኑብ ~ Anub ዓኒም ~ Anim ዓና~ Anah ዓናብ ~ Anab ዓናቶት ~ Anathoth ዓናኒ ~ Anani ዓኔም ~ Anem ዓኔር ~ Aner ዓንቶትያ ~ Antothijah ዓክሳ ~ Achsah ዓክቦር~ Achbor ዓዊት ~ Avith ዓዙር ~ Azur ~ Azzur  ዓዙባ ~ Azubah ዓዛሪያስ ~Azariah  ዓዛርኤል ~ Azareel  ዓዛርያስ ~Azariah  ዓዛርያስ ~Azariah  ዓዜቃ ~ Azekah ዓዝሞት ~ Azmaveth ዓዝሪቃም ~ Azrikam  ዓዝርኤል ~ Azriel  ዓዝጋድ ~ Azgad ዓይናም ~ Enam ዓይን ~ Ain ዓይንሀቆሬ ~ En-hakkore ዓይንሮጌል ~ En-rogel ዓይንኤግላይም ~ En-eglaim ዓይንገኒም ~ En-gannim ዓዲና ~ Adina  ዓዲን ~ Adin   

 •   ዓዲኤል ~ Adiel ዓዳ ~ Adah ዓዳን ~ Addan ~ Addon  ዓድላይ ~ Adlai ዓድና ~ Adna ~ Adnah  ዓድዓዳ ~ Adadah ዓዶላም ~ Adullam ዓጣራ ~ Atarah ዓጽሞን~ Azmon ኤሁድ ~ Ehud  ኤሉል ~ Elul ኤሉስ ~ Alush ኤሉዛይ ~ Eluzai ኤሊ ~ Eli  ኤሊ ~ Heli ኤሊሆዔናይ ~ Elioenai  ኤሊም ~ Elim ኤሊሱር ~ Elizur  ኤሊሱዔ ~ Elishua  ኤሊሳ ~ Elishah  ኤሊሳማ ~ Elishama  ኤሊሳፋጥ ~ Elishaphat  ኤሊሳፍ ~ Eliasaph  ኤሊቃ ~ Elika ኤሊኤል ~ Eliel  ኤሊዔናይ ~ Elienai  ኤሊዔዘር ~ Eliezar  ኤሊያሕባ ~ Eliahba  ዔሊዮዔናይ ~Elioenai  ኤሊዳሄ ~ Beeliada,  Eliada ኤሊፋላት ~ Eliphalet,  Elpalet ኤሊፋል ~ Eliphal ኤላ ~ Elah  ኤላም ~ Elam, Helam ኤላም ~ Helem ኤላት ~ Elath ኤሌፍ ~ Eleph ኤልማስ ~ Elymas ኤልሞዳም ~ Elmodam ኤልሳቤጥ ~ Elisabeth ~ Elisheba  ኤልሳዕ ~ Elisha  ኤልሻዳይ ~ God, the  Almighty ኤልሻዳይ ~ God, the  Almighty ኤልቆሻዊ ~ Elkoshite  ኤልባዝር ~ Nibhaz ኤልቤቴል ~ Elbethel  ኤልብሪት ~ Baal-berith  ኤልብሪት ~ Berith ኤልተቄን ~ Eltekeh ኤልቶላድ ~ Eltolad ኤልናታን ~ Elnathan  ኤልናዓም ~ Elnaam ኤልዓሣ ~ Elasah ኤልዓዘር ~ Eliezar  ኤልዓድ ~ Elead ኤልኤል ~ Eliel  ኤልዛባድ ~ Elzabad ኤልዛቤል ~ Jezebel ኤልዩድ ~ Eliud  ኤልያሊ ~ Elealeh  ኤልያሴብ ~ Eliashib  ኤልያስ ~ Eliah ~ Elijah  ኤልያስ ~ Elias ኤልያቄም ~ Eliakim  ኤልያብ ~ Aholiab, Eliam ኤልያብ ~ Eliab  ኤልያታ ~ Eliathah ኤልያና ~ Elhanan  ኤልያፍ ~ Elihoreph ኤልዮዔናይ ~ Elioenai  ኤልዳዓ ~ Eldaah ኤልዳድ ~ Eldad ~ Elidad  ኤልዳፋ ~ Elzaphan ኤልፋዝ ~ Eliphaz ኤልፍዓል ~ Elpaal ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ~ Eli, Eli, lama sabachthani  ኤሎን ~ Elon ኤሎን፣ ኤሎም ~ Ajalon ኤሚም ~ Emims ኤማሁስ ~ Emmaus ኤማን ~ Heman  ኤሞር ~ Emmor, Hamor ኤሲሊ ~ Esli ዔሳው ~ Esau ኤስሮም ~ Esrom ኤስቦን፣ ኤሴቦን ~ Ezbon ኤስና ~ Ozni  ኤስኮል ~ Eshcol ኤስድሪኤል ~ Adriel ዔሪ ~ Eri ኤራ ~ Arah  ኤራስ ~ Hirah ኤሬስ ~ Heresh ዔር ~ Ar, Er ኤርማፍ ~ Harumaph ኤርምያ ~ Jeremiah  ኤርምያስ ~ Jeremiah  ኤርስጦስ ~ Erastus ኤርጌል ~ Nergal ኤርጌል ሳራስር ~ Nergal-sharezer ኤሽታኦል~ Eshtaol ኤሽትሞዓ ~ Eshtemoa ኤሽዓን ~ Eshean ዔቄር ~ Eker ዔባል፣ ዖባል ~ Ebal ዔቤር ~ Eber ~ Heber  ዔብሪ ~ Ibri  ዔብሮና ~ Ebronah  ዔብሮን ~ Hebron  ኤብያ ~ Habaiah ዔቦር ~ Eber ኤታም ~ Etham ኤታኒም ~ Ethanim ኤታን ~ Ethan ኤታይ ~ Ithai ዔቴር ~ Ether ኤትበኣል ~ Ethbaal ኤትኒ ~ Ethni ኤትና ~ Ethnan ዔናቅ ~ Anak ዔናን ~ Enan ኤንሐዳድ ~ Henadad ኤንያ ~ Aeneas ኤኬላ ~ Hachilah ኤክራን ~ Ocran ኤዊ ~ Evi  ኤዊያውያን ~ Hivites ኤዋው፣ አዋው ~ Avim ኤውላጥ ~ Havilah ኤውንቄ ~ Eunice ኤውግሎስ ~ Eubulus ኤዎድያን ~ Euodias ኤዜል ~ Ezel ኤዜልያስ ~ Azaliah  ኤዜቄል ~ Jehezekel  ዔዝሪ ~ Ezri  ኤዝርኤል ~ Azarael ~  Azareel  ኤዝባይ ~ Ezbai  ዔዴር ~ Eder ዔዴን ~ Eran ኤድራይ ~ Edrei ዔድን ~ Eden ኤዶም ~ Edom  ኤዶምያስ ~ Idumea ኤዶታምን ~ Jeduthun ዔግላ ~ Eglah ኤግላይም ~ Eglaim ዔግሎም ~ Eglon ኤጣም ~ Etam ኤጤሌ ~ Apelles ኤጳፍራ ~ Epaphras ዔጼም ~ Ezem ኤጽር ~ Ezer  ዔጽዮንጋብር ~ Eziongaber, Eziongeber  ዔፋ ~ Ephah ኤፌስደሚ ~ Ephes- dammim ኤፌሶን ~ Ephesus ዔፌር ~ Epher  ኤፍራታ ~ Ephratah ~ Ephrath  ኤፍራታ ~ Ophrah ኤፍራጥስ ~ Euphrates ኤፍሬማዊ ~ Ephrathite  ኤፍሬም ~ Ephraim  ኤፍሮን ~ Ephron  ኤፍታህ ~ Ephphatha  ዕላም ~ Jaalam እላሳር ~ Ellasar እልዋሪቆን ~ Illyricum እልፍዮስ ~ Alphaeus  ዕሢኤል ~ Jaasiel ~ Jasiel  እሴይ ~ Jesse  እስማኤል ~ Ishmael  እስራኤል ~ Israel  እሥርኤል ~ Ashriel  እስክንድሮስ፣ አሌክስንድሮስ እስያ ~ Asia እስጢፋኖስ ~ Stephanas, Stephen እስጳንያ ~ Spain ዕቃ ቤቱ ~ Asuppim ዕብራዊ ~ Hebrew  እንበረም ~ Amram ዕንባቆም ~Habakkuk  እንድርያስ ~ Andrew  እንግዳ ~ Barbarian  ዕዝራ ~ Ezra  እግዚአብሔር ~ Jah ~ Jehovah  እግዚአብሔር ሰላም ~ Jehovah-shalom  እግዚአብሔር በዚያ አለ ~ Jehovah-shammah  እግዚአብሔር ጽድቃችን ~ Jehovah-tsidkenu  ኦሃድ ~ Ohad  ኦሄል ~ Ohel ኦሖሊባ ~ Aholibah ኦሖላ ~ Aholah ኦማር ~ Omar ~ Omri  ዖሜጋ ~ Omega ዖምሪ ~Omri  ኦሬክ ~ Erech ኦርና ~ Araunah ኦርና ~ Ornan ኦርያ ~ Urijah  ኦርዮ ~ Uriah ~ Urias ~ Urijah  ዖርፋ ~ Orpah ዖባል ~ Obal ኦባብ ~ Hobab ዖቤድኤዶም ~ Obed-Edom ኦቦር ~ Habor  ኦቦት ~ Oboth  ዖትኒ ~ Othni ኦን ~ On ኦኖ ~ Ono ኦዚ ~ Uzzi ዖዛ ~ Uzzah ዖዛዝ ~ Azaz ዖዛያ ~ Hazaiah ዖዝያ ~ Uzziah ዖዝያን ~ Ozias ዖዴድ ~ Oded ኦፊር ~ Ophir  ዖፌል ~ Ophel ኦፌር ~ Hepher  ዖፍኒ ~ Ophni     

 •   ከለዳ ~ Chaldea ከልቀድ ~ Chalcol ከልኮል ~ Calcol ከመዓም ~ Chimham  ከሞስ ~ Chemosh ከስሉሂም ~ Casluhim ከስሎት ~ Chesulloth ከስቢ ~ Cozbi ከርሚ ~ Carmi ከርከሚሽ ~ Charchemish ከርከስ ~ Carcas ከባስን ~ Habaziniah ከቦን ~ Cabbon ከነዓን ~ Canaan  ከፊራ ~ Chephirah ከፍቶር ~ Caphtor ኵሰርሰቴም ~ Chushan-rishathaim ኩሲ ~ Cushi  ኩሲ ~ Hushai ኩሳታዊ ~ Hushathite ኩሽ ~ Cush  ኩታ ~ Cuth ኩን ~ Chun  

 •   ኩዛ ~ Chuza ኩዳን ~ Hadar ኪልማድ ~ Chilmad ኪልቅያ ~ Cilicia ኪሲል ~ Chesil ኪስሎን ~ Chislon ኪራም ~ Hiram ኪቲም ~ Kittim ኪትሊሽ ~ Kithlish ኪዩ ~ Chios ኪዶን ~ Chidon ካለህ ~ Calah  ካሌብ ~ Caleb  ካልብ ~ Chelubai  ካልኔ ~ Calneh  ካም ~ Ham ካሲፍያ ~ Casiphia ካሴሉ ~ Chisleu ካሪም ~ Harim ካራን ~ Charran ካቡል ~ Cabul ካኔ ~ Canneh  ኬሌዎን ~ Chilion  

 •   ኬሌግ ~ Helek ኬሌግ ~ Hoglah ኬልቅያ ~ Chelluh ኬሎን ~ Helon ኬብሮን ~ Hebron  ኬጢ ~ Heth ኬጢያውያን ~ Hittites ኬፋ ~ Cephas ክሉብ ~ Chelub ክላል ~ Chelal ክራን ~ Cheran ክርስቶስ ~ Christ ክናንያ ~ Chenaiah  ክንዓና ~ Chenaanah  ክንክራኦስ ~ Cenchrea ኮልሖዜ ~ Colhozeh ኮሎዶጎምር ~ Chedorlaomer ኮራት ~ Cherith ኮራዚ ~ Chorazin ኮሬብ ~ Horeb ኮቦር ~ Chebar ኮታም ~ Hotham ኮናንያ ~ Conaniah  ኮዛት ~ Chesed ኮዜባ ~ Chozeba  

 •   ወልደ አዴር ~ Benhadad  ወና ~ Halak  

 •   ወንያ ~ Vaniah ወንድም ~ Ahi   

  ወይን ~ Vine ~ Wine  ወደብ ~ Haven  ዋሻ ~ Den  

 •   ዘሃም ~ Zaham ዘለፋ ~ Zilpah ዘማራይም ~ Zemaraim  ዘምራን ~ Zimran ዘምዙማውያን ~  Zamzummims ዘሩባቤል ~ Zerubbabel  ዘራእያ ~ Zerahiah  ዘሬድ ~ Zared  ዘበኞቹ ~ Guard  ዘቢና ~ Zebina ዘቢዳ ~ Zebudah ዘባይ ~ Zabbai  ዘብዲ ~ Zabdi ዘብዴዎስ ~ Zebedee  

 •   ዘኩር ~ Zacchur ~  Zaccur  ዘካርያስ ~ Zachariah ~ Zacharias ~ Zechariah  ዘካይ ~ Zaccai  ዘኬዎስ ~ Zacchaeus  ዘዳግም ~ Deuteronomy ዘጸአት ~ Exodus ዘፍጥረት ~ Genesis ዘፍጥረት ~ Genesis ዙኤ ~ Zia ዙዚም ~ Zuzims ዚዛ ~ Zina ዚዛ ~ Ziza ዚፍ ~ Zif, Ziph ዚፍሮን ~ Ziphron ዛማት ~ Zimmah     

 •   ዛራ ~ Zarah ዛራ ~ Zerah  ዛቡታዮስ ~ Vajezatha ዛባድ ~ Zabad ዛብሄል ~ Zebah  ዛብሎን ~ Zebulun ዛቱዕ ~ Zatthu ዛኖዋ ~ Zanoah  ዛዕዋን ~ Zaavan ዛኩር ~ Zacher  ዛዛ ~ Zaza ዜቡል ~ Zebul ዜብ ~ Zeeb  ዜታር ~ Zethar ዝሚራ ~ Zemira  ዝባድያ~ Zebadiah ዞሔሌት ~ Zoheleth ዞሔት ~ Zoheth ዞሳራ ~ Zeresh ዞዓር ~ Zoar  

 •   የሕማይ ~ Jahmai የሕዚኤል ~ Jahaziel  የሕዜራ ~ Jahzerah  የሕዝያ ~ Jahaziah የማአት ~ Ahimoth  የምሌክ ~ Jamlech  የሰናዖር ካባ ~ Babylonish garment የሱዊ ~ Isui የሱዋ ~ Ishuai  የሱዋ ~ Jesui የሴሞ ~ Jeshimon የስለታም ሰይፍ እርሻ ~  Helkath-hazzurim የስቦቅ ~ Ishbak የሪያ ~ Irijah የርሙት ~ Jarmuth የሻያ ~ Jesaiah ~  Jeshaiah  የሼብአብ ~ Jeshebeab የቃምያ ~ Jekamiah  የበራክዩ ~ Jeberechiah የብኒኤል ~ Jabneel  የብና ~ Jabneh  የተረገመ ~ Anathema የቲር ~ Jattir  የቴት ~ Jetheth የትኒኤል ~ Jathniel የአራተኛው ክፍል ገዥ ~  Tetrarch የዑስ ~ Jeush የኢያቢስ ~ Jabesh የኢያዕር መንደሮች ~ Havoth-jair የኤላ ~ Joelah የዕላ ~ Jaala የዕሡ ~ Jaasau የዕራ ~ Jarah የክርስቶስ ተቃዋሚ ~  Antichrist የዳን ሰፈር ~ Mahanehdan የድላፍ ~ Jidlaph ዩልያ ~ Julia ዩልያ ~ Junia ዩልዮስ ~ Julius ዩሲምኤል ~ Jesimiel ዩባል ~ Jubal ዩባብ ~ Joba  ዩዳሄ ~ Jehoiada  ዩጣ ~ Juttah ዪምና ~ Imnah  ያሐት ~Jahath  ያሀጽ ~ Jahaz ያሕልኤል ~ Jahleel  ያህዌ ይርኤ ~ Jehovah-jireh ያህዳይ ~ Jahdai  ያሕጽኤል ~ Jahleel  ያሕጽኤል ~ Jahziel   ያሎን ~ Jalon ያሚን ~ Jamin  ያሱብ ~ Jashub ~ Shear- jashub  ያሳር ~ Jesher ያሪን ~ Jarib ያራሕ ~ Jerah ያሬሽያ ~ Jaresiah ያሬድ ~ Jared  ያሻር ~ Jasher ያሾቢአም ~ Jashobeam ያቂም ~ Jakim  ያቆብ ~ Jacob  ያቢ ~ Vophsi ያባል ~ Jabal ያቤጽ ~ Jabez ያቦቅ ~ Jabbok ያትራይ ~ Jeaterai ያኒም ~ Janum ያናይ ~ Jaanai ያኖዋ ~ Janoah     

 •   ያዕቃን ~ Jaakan ያዕቆባ ~ Jaakobah  ያዕቆብ ~ Jacob  ያእዛንያ ~ Jaazaniah  ያኪን ~ Jachin ያካን ~ Jachan ያዋን ~ Javan ያዚዝ ~ Jaziz ያዝኤል ~ Jaaziel  ያዝያ ~ Jaaziah ያዱአ ~ Jadau  ያዳ ~ Jada  ያዶን ~ Jadon  ያጉር ~ Jagur ያፊዓ፣ ያፍያ~ Japhia ያፌት ~ Japhet  ያፍሌጥ~ Japhlet ዬሕድያ ~ Jehdeiah  ዬሬድ ~ Jered  ዬቴር ~ Ithra ~ Jether  ዬዳይ ~ Jahdo  ዬጽር ~ Jezer  ይሃሌልኤል ~ Jehalelel  ይሑባ ~ Jehubbah ይሁዲ ~ Jehudi  ይሁዳ ~ Juda ~ Judah ~ Judas ~ Jude ~ Judea  ይሁዳ ካለች ከበኣል ~ Baale of Judah  ይሒኤል ~ Jehiel  ይሒዝቅያ ~ Jehizkiah  ይህዌህ ንሲ ~ Jehovah-nissi ይሆሐናን ~ Johanan  ይሆዓዳ ~ Jehoadah  ይሙኤል ~ Jemuel ይሚማ ~ Jemima ይምራ ~ Imrah ይምና ~ Imnah  ይሳኮር ~ Issachar ይስሐቅ ~ Isaac  ይስማኤላዊ ~ Israelite  ይስዓር ~ Izehar ይረሕምኤል ~ Jerahmeel ይሩበኣል ~ Jerubbaal ይሩኤል ~ Jeruel  ይሪኤል ~ Jeriel  ይሪኤል ~ Jerijah  ይሪዖት ~ Jerioth ይሬማይ ~ Jeremai ይሬምት ~ Jeremoth  ይሬሞት ~ Jeremoth  ይርጵኤል ~ Irpeel ይሺያ ~ Ishiah ~ Ishijah ~ Isshiah ~ Jesiah ይሺያ ~ Jesiah ይሽማ ~ Ishma  ይሽማያ ~ Ishmaiah  ይሽምራይ ~ Ishmerai  ይሽቢብኖብ ~ Ishbi-benob ይሽባ ~ Ishbah  ይሽዒ ~ Ishi  ይሽጳ ~ Ispah ይቀብጽኤል ~ Jekabzeel  ይቁቲኤል ~ Jekuthiel ይቃምያ ~ Jecamiah  ይቅምዓም ~ Jekameam  ይብለዓም ~ Ibleam ይብሣም ~ Jibsam ይትላ ~ Jethlah ይትማ ~ Ithmah ይትረኃም ~ Ithream ይትራን ~ Ithran  ይዑኤል ~ Jeiel ~ Jeuel  ይዒኤል ~ Jehiah  ይዒኤል ~ Jehiel  ይዓሪም ~ Jearim ይኮልያ ~ Jecholiah ~ Jecoliah  ይዝረሕያ ~ Izrahiah ~ Jezrahiah  ይዝረሕያ ~ Jezrahiah ይዝራዊ ~ Izrahite      

 •   ይዝኤል ~ Jeziel  ይዝያ ~ Jeziah ይዲኤል ~ Jediael ይዲዳ ~ Jedidah  ይዲድያ ~ Jedidiah  ይዳላ ~ Idalah ይዳያ ~ Jedaiah ይድባሽ ~ Idbash ይጋር ሠሀዱታ ~ Jegar-sahadutha ይግአል ~ Igal ይግኣል ~ Igeal ይጽሐር ~ Jezoar ይጽሪ ~ Izri  ይፍታሕ ~ Jiphtah  ይፍታሕኤል ~ Jiphthahel  ይፍዴያ ~ Iphedeiah ዮሐ ~ Joha  ዮሐና ~ Joanna  ዮሐናን ~ Johanan  ዮሐንስ ~ John  ዮሲፍያ ~ Josiphiah  ዮሳ ~ Joses  ዮሳቤት ~ Jehosheba  ዮሴዕ ~ Jose ዮሴፍ ~ Joses ~ Joseph  ዮስካ ~ Iscah ዮራ ~ Jorah ዮራም ~ Jorim ዮርማሮዴቅ ~ Evil- merodach ዮርዳኖስ ~ Jordan  ዮሻብሒሴድ ~  Jushabhesed ዮሻዊያ ~ Joshaviah ዮቂም ~ Jokim  ዮቅምዓም ~ Jokmeam  ዮቅሳን ~ Jokshan ዮቅንዓም ~ Jokneam  ዮቅድዓም ~ Jokdeam ዮቅጣን ~ Joktan ዮብ ~ Job  ዮቶር ~ Jethro  ዮና ~ Jonas  ዮና ~ Janna ዮና ~ Jona  ዮና ልጅ ~ Bar-jona  ዮናስ ~ Jonah ~ Jonas  ዮናታን ~ Jehonathan  ዮናታን ~ Jonathan  ዮናትን ~ Jehonathan  ዮናን ~ Joanna ~ Jonan  ዮአስ ~ Joah ዮአሪብ ~ Jehoiarib ዮአቂም ~ Joiakim  ዮአኪን ~ Jehoiachin  ዮአዳ ~ Joaada  ዮዓዳን ~ Jehoaddan ዮእድ ~ Joed ዮካል ~ Jehucal ~ Jucal  ዮካልን ~ Jehucal ዮካብድ ~ Jochebed  ዮዘካር ~ Jozachar  ዮዛር ~ Joezer ዮዛባት ~ Jehozabad, Josabad, Jozabad ዮያሪብ ~ Joiarib ዮዲት Judith  ዮግሊ ~ Jogli ዮግብሃ ~ Jogbehah ዮፍታሔ ~ Jephthae  ዮፍታሔ ~ Jephthah  ዮፎኒ ~ Jephunneh     

ደ/ጀ

 •   ደኅንነት ~ Shalem  ደሊላ ~Delilah  ደላያ ~ Dalaiah ደልፎን ~ Dalphon ደማስቆ ~ Damascus ደማሪስ ~ Damaris ደራል ~ Darda ደርቆን ~ Darkon ደርቤ ~ Derbe  ደቅላ ~ Diklah ደባሼት ~ Dabbasheth ደብራይ ~ Dibri  ደና ~ Dannah  ዱራ ~ Dura ዱዲ ~ Dodai, Dodo ዲልዓን ~ Dilean ዲሞና ~ Dimonah ዲሞን ~ Dimon     

 •   ዲሳን ~ Dishan ዲሶን ~ Dishon ዲብያ ~ Zibia  ዲቦራ ~ Deborah  ዲና ~ Dinah  ዲንሃባ ~ Dinhabah  ዲያቆናት ~ Deacon  ዲዮናስዮስ ~ Dionysius ዲዮጥራጢስ ~ Diotrephes ዲዲሞስ ~ Didymus ዳልማኑታ ~ Dalmanutha ዳርዮስ ~ Darius ዳቤር ~ Debir  ዳብራ ~ Dabareh ~  Daberath  ዳታን ~ Dathan ዳን ~ Dan  ዳንኤል ~ Daniel      

 •   ዳኤል ~ Lael  ዳዊት ~ David  ዳጎን~ Dagon ዴሬት ~ Zereth  ዴቀር ~ Dekar ዴቤላይም ~ Diblaim ዴብላታ ~ Diblath ዴቦን ~ Dibon ድላያ ~ Delaiah ድልማጥያ ~ Dalmatia ድሩሲላ ~ Drusilla ድብ ~ Arcturus ድያ ~ Jupiter ድዳናውያ ~ Dedanim ድዳን ~ Dedan ዶሎሕያ ~ Chileab  ዶር ~ Dor ዶርቃ ~ Dorcas ዶታይ ~ Dothan ዶይቅ ~ Doeg  ዶዳያ ~ Dodavah 

 • ጃንደረቦች ~ Eunuch  

 •   ገለዓድ ~ Galeed, Gilead ገሊላ ~ Galilee ገላትያ ~ Galatia ገማሊ ~ Gamalli  ገማልኤል ~Gamaliel  ገማርያ ~ Gemariah ገሞራ ~ Gomorrah ገሪዛን ~ Gerizim ገበታ ~ Bigthan ገበታ ~ Gabbatha  ገባቶን~ Gibbethon ገባዖን ~ Geba, Gibeon  ገብርኤል ~ Gabriel  ገነት ~ Garden  ገንዘብ ~ Mammon ገዓል ~ Gaal ገዓስ ~ Gaash ጉማሬ ~ Behemoth ጉር ~ Gur ጉርበኣል ~ Gur-baal ጉኒ ~ Guni ጉዲኤል ~ Gaddiel  ጉዲኤል ~ Geuel ጉድጎዳ ~ Gudgodah ጊላላይ ~ Gilalai ጊልቦዓ ~ Gilboa ጊሎ ~ Giloh ጊምዞ ~ Gimzo ጊሽጳ ~ Gispa ጊብዓ ~ Gibea ~ Gibeah   ~ Gomer ጋሊም ~ Gallim  

 •   ጋላል ~ Galal ጋሌማት ~ Alameth ጋልዮስ ~ Gallio ጋሙል ~ Gamul ጋሴም ~ Gazzam ጋሬብ~ Gareb ጋቤር ~ Gibbar  ጋትሔፍር ~ Gittah-hepher ጋዛ ~ Gaza ~ Gazathites ጋዜዝ ~ Gazez ጋይ ~ Ai, Giah, Ije-abarim, Shaashgaz ጋይዮስ ~ Gaius ጋይዳድ ~ Irad ጋዲ ~ Gaddi ~ Gadi  ጋዴዮን ~ Gideoni ጋድ ~ Gad  ጌልገላ ~ Gilgal  ጌራ ~ Gera ጌራራ ~ Gerar ጌርሳ ~ Gershom ጌርጌሳውያን ~ Girgashite ጌርጌሴኖ ~ Gadarenes ጌሹር ~ Geshur ጌበር ~ Geber ጌባል ~ Gebal ጌቤ ~ Gabbai  ጌታችን ሆይ፥ ና ~  Maranatha  ጌቴም ~ Gittaim ጌቴሴማኒ ~ Gethseman  ጌቴር ~ Gether ጌት ~ Gath    

 •   ጌትያውን ~ Gittites  ጌንሴሬጥ ~ Gennesaret ጌንባት ~ Genubath ጌዝር ~ Gazer ጌዝር ~ Gezer ጌዴል ~ Giddel ጌዴልያ ~ Igdaliah ጌዴዎን ~ Gideon ጌድሶን፣ ጌርሳም ~ Gershon ጌድር ~ Geder  ጌዶር ~ Geder ~ Gedor  ግርግም ~ Manger  ግቤር ~ Gebim ግብዣ ~ Feast  ግብጽ ~ Egypt ግያዝ ~ Gehazi  ግዮን ~ Gihon ግዴሮታይም ~ Gederothaim ጎላን ~ Golan ጎልያድ ~ Goliath  ጎልጎታ ~ Golgotha  ጎሶም ~ Goshen ጎብ~ Gob ጎቶልያ ~ Athaliah ጎቶም ~ Gatam ጎቶንያል ~ Othniel ጎናት ~ Ginath  ጎዓ ~ Goath ጎዛን ~ Gozan ጎዶልያስ ~ Gedaliah  ጎግ ~ Gog ጎፈር ~ Gopher  

ጠ/ጨ

 •   ጠርሲዳ ~ Persis ጠርሴስ ~ Tarsus ጠርጠሉስ ~ Tertullus ጠባት ~ Tabbath ጠብሪሞን ~ Tabrimon ጢሞቴዎስ ~ Timotheus  ጢሞና ~ Timon ጢራኖስ ~ Tyrannus ጢሮስ ~ Tyre  

 •   ጢሮአዳ ~ Troas ጢሮፊሞሳ ~ Tryphosa ጢባርዮስ ~ Tiberius ጣሊታ ~ Tabitha ጣብኤል ~ Tabeal ጣኔዎስ ~ Zoan ጣፈት ~ Taphath ጤሌም ~ Telem ጤርጥዮስ ~ Tertius  

 •   ጤግሮስ ~ Hiddekel ጥራኮኒዶስ ~ Trachonitis ጥሮፊሞስ ~ Trophimus ጥበልያ ~ Tebaliah  ጥባህ ~ Tebah ጥብርያዶስ ~ Tiberias ጦባዶንያ ~ Tobadonijah  ጦብ ~ Ishtob ~ Tob  ጦብያ ~ Tobiah ~  Tobijah  ጦፌል ~ Tophel   

 • ጨርቃም ~ Raca   

 •   ጱዴስ ~ Pudens ጲላጦስ ~ Pilate ጲስድያ ~ Pisidia ጲርአም ~ Piram ጲርዓቶን ~ Pirathon ጲጥፋራ ~ Potiphar ጳስኮር ~ Pashur ጳርሜና ~ Parmenas   

 •   ጳትሮስ ~ Pathros  ጳንጦስ ~ Pontus ጳውሎስ ~ Paul ጳጥራ ~ Patara ጳጥሮባ ~ Patrobas ጳፉ ~ Paphos ጴርጋሞን ~ Pergamos ጴርጌ ~ Phrygia  

 •   ጴርጌን ~ Perga ጴጥሮስ ~ Peter  ጵልያጦ ~ Amplias ጵርስቅላ ~ Prisca,  Priscilla ጵሮኮሮስ~ Prochorus ጵኒኤል ~ Peniel  ጵኒኤል ~ Penuel ጵንፍልያ ~ Pamphylia ጶጥፌራ ~ Potipherah  

ጸ/ፀ

 •   ጸልሞን ~ Zalmon ፀባዖት ~ Sabaoth  ጸዒር ~ Zair ጸዕነኒም ~ Zaanannim ጸፍናት ፐዕናህ ~ Zaphnath-paaneah ጹፍ ~ Zuph ጺልታይ ~ Zilthai ጺቅላግ ~ Ziklag     

 •   ጺን ~ Zin ጺዖር ~ Zior ጺጽ ~ Ziz ጻርታን ~ Zaretan ጼላ ~ Zelah ጼሌቅ ~ Zelek  ጼልጻህ ~ Zelzah ጼር ~ Zer  ጽሩዓ ~ Zeruah   

 •   ጽሩያ ~ Zeruiah  ጽሪ ~ Zeri  ጽሮር ~ Zeror ጽናን ~ Zenan ጽዮን ~ Zion  ጽዳድ ~ Zedad ጽፋት ~ Zephath ጾርዓ ~ Zareah  ጾርዓ ~ Zorah ጾፋ ~ Zophah  

 •   ፈሐት ሞዓብ ~ Pahath- moab ፈሉስ ~ Pallu ፈሉሶ ~ Phallu ፈሊታውያን ~ Pelethites ፈላልያ ~ Pelaliah ፈላጥያ ~ Pelatiah ፈልጢ ~ Palti ፈልጢኤል ~ Paltiel ፈስጋ ~ Pisgah ፈሪ ~ Fear  ፈሪሳውያን ~ Pharisees ፈርባር ~ Parbar ፈርዖን ~ Pharaoh ፈርዶናጥስ ~ Fortunatus ፈታያ ~ Pethahiah  ፈዓራይ ~ Paarai ፈክራት ~ Pochereth ፈዳያ ~ Pedaiah ፉራ ~ Phurah  ፉትኤል ~ Putiel  

 •   ፉኖን ~ Punon ፉጥ ~ Pul ፊሀሒሮት ~ Pi-hahiroth ፊሊጦስ ~ Philetus ፊልሞና ~ Philemon ፊልክስ ~ Felix ፊልድልፍያ ~ Philadelphia ፊልጶስ ~ Philip ፊልጶስ ~ Philippi ፊሎጎስ ~ Phygellus ፊስጦስ ~ Festus ፊሶን ~ Pison ፊቶም ~ Pithom ፊንሐስ ~ Phinehas  ፊኖን ~ Pinon ፊኮል ~ Phichol  ፊደል ~ Alphabet  ፋሌቅ ~ Peleg, Phalec ፋረዳታ ~ Poratha ፋራ ~ Parah  

 •   ፋራን ~ Paran ፋሬስ~ Peresh, Perez, Pharez, Upharsin ፋርስ ~ Persia ፋርፋ ~ Pharpar ፋቁሔ ~ Pekah ፋቂስያስ ~ Pekahiah ፋኑኤል ~ Phanuel  ፋዑ ~ Pau ፋዶን ~ Padon ፋግኤል ~ Pagiel ፌልያ ~ Pelaiah ፌስቲ’ቫል ~ Festival  ፌርዛውያን ~ Perizzites ፌቤን ~ Phebe ፌጎር ~ Peor ፍሌጎን ~ Philologus ፍልስጥኤም ~ Philistines  ፍሩዳ ~ Perida, Peruda ፍሬ ~ Fruit  ፍናና ~ Peninnah ፍንቄ ~ Phenice ፍዳሱ ~ Pedahzur ፍጥሞ ~ Patmos ፎሖ ~ Puah    

  ፐራሲም ~ Perazim ፑቲዮሉስ ~ Puteoli  

  ፑፕልዮስ ~ Publius ፒላቲ ~ Peulthai 

  ፒቶን ~ Pithon ፕሮፊሞና ~ Tryphena    

Site Content

Detail your services

If customers can’t find it, it doesn’t exist. Clearly list and describe the services you offer. Also, be sure to showcase a premium service.

Announce coming events

Having a big sale, on-site celebrity, or other event? Be sure to announce it so everybody knows and gets excited about it.

Display real testimonials

Are your customers raving about you on social media? Share their great stories to help turn potential customers into loyal ones.

Promote current deals

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

Share the big news

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

Display their FAQs

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.